آدولفو كرسپو ماركز


Adolfo Crespo 01

آدولفو كرسپو ماركز در حال حاضر استاد مدرسه مهندسي دانشگاه سويل در گروه مديريت صنعتي است. او مدرك دكتراي خود در رشته مديريت صنعتي را از همين دانشگاه اخذ كرده است. كارهاي تحقيقاتي او در مجله‌هايي نظير مجله بين‌المللي تحقيقات توليد، مجله بين‌المللي اقتصاد توليد، مجله اروپايي تحقيق در عمليات، مجله خريد و مديريت عرضه، مجله صنعتي توليد سريع، امگا، مجله كيفيت در مهندسي نگهداري، سيستم‌هاي پشتيبان تصميم، كامپيوترها در صنعت، مهندسي قابليت‌اطمينان و امينت سيستم، مجله بين‌المللي شبيه‌سازي و مدل‌سازي پردازش و غيره به چاپ رسيده است.

همچنين دكتر كرسپو نويسنده چهار عنوان كتاب درباره نگهداري و مديريت زنجيره عرضه است كه دو جلد از اين كتاب‌ها در سال‌هاي ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ توسط انتشارات اسپرينگر به چاپ رسيد. دكتر كرسپو بين سال‌هاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳، شبكه اسپانيايي تحقيقات بر روي مديريت قابليت اطمينان و كميته اسپانيايي استانداردسازي نگهداري را رهبري كرده است. او همچنين رهبري يك گروه تحقيقاتي در زمينه نگهداري و مديريت قابليت اطمينان را كه از ۵ دانشجوي دكتري و ۴ محقق تشكيل شده است، برعهده دارد. او در بسياري از پروژه‌هاي مهندسي و مشاوره براي شركت‌هاي مختلف، دايره دفاع اسپانيا، حوزه‌هاي علمي و آموزشي و كميسيون اروپايي IPTS، مشاركت داشته است. همچنين از سال ۲۰۰۲ به عنوان رييس انجمن ملي توسعه مهندسي نگهداري در اسپانيا (INGEMAN) فعاليت مي‌كند.