اتخاذ تصمیمات نگهداری بر مبنای شواهد


پروفسور اندرو جاردین

ایجاد/توسعه یک ابزار نگهداری برمبنای شواهد جهت شناسایی، ارزیابی و بکارگیری شواهد مرتبط برای تصمیم سازی بهتر در مدیریت داراییها.