انتخاب مناسب ترین سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات(CMMS) برای سازمان


بن استیونس

این کارگاه زیر بنای لازم به منظور انتخاب و استفاده موثر از CMMS را ایجاد می کند. مجموعه ای از بهترین تکنیک ها برای استفاده کنندگان CMMS در ایران ارائه خواهد شد. این مجموعه شامل بهترین تکنیک هایی می شود که می توانند اهداف را چنان اصلاح کنندکه پاسخگویی سیستم به نیازمندی ها به درستی ارزیابی شود و به دنبال آن مجموعه داده های ضروری که نرم افزار از آنها استفاده خواهد کرد تعریف می شوند. این داده ها پیش از انتخاب CMMS می توانند جمع آوری و ساختار یافته شوند. در نهایت فرآیند انتخاب و خرید CMMS (چه کسانی باید درگیر این فرایند باشند، چقدر زمان می برد، مراحل کلیدی در تعیین اینکه چگونه بهترین سیستم که جوابگوی نیاز های شرکت باشد انتخاب شود، کدام ها هستند) مورد بررسی قرار می گیرد. پیشنهاداتی برای ارزشیابی نرم افزارهای موجود به همراه اشاره ای به چگونگی کار با فروشنگان ارائه خواهد شد. همچنین این کارگاه یک ساعت بحث آزاد برای شرکت کنندگان خواهد داشت.