برنامه ریزی و زمان بندی نگهداری


پروفسور خیری کوباسی

واحد نگهداری و تعمیرات در سازمان مسئول برنامه ریزی،زمان بندی و اجرای فعالیت های نگهداری و تعمیرات است. به طور کلی، می توان فعالیت های نگهداری و تعمیرات را به دو گروه گسترده تقسیم کرد: فعالیت های نگهداری برنامه ریزی شده، و کار اصلاحی پس از خرابی تجهیزات. یک بررسی که در انگلستان انجام شده نشان داد که حدود ۵۰ % از زمان صرف شده برای نگهداری، بر مبنای تعمیر در زمان خرابی است که فقط به محض وقوع قابل برنامه ریزی است. از نیمه ی دیگر، حدود دو سوم زمان برای نگهداری برنامه ریزی شده و فعالیت های بازرسی صرف می شود. یک سوم دیگر زمان صرف فعالیت های دیگر از جمله فعالیت های نگهداری و طراحی می شود.

در این سمینار ابتدا اصول هدایت کننده ی اصلی برای برنامه ریزی فعالیت های نگهداری و تعمیرات معرفی خواهند شد. به خصوص، روش ها و تکنیک هایی برای برنامه ریزی کار اصلاحی که همواره با چالش مواجه است، با جزئیات بیان خواهند شد. در ادامه زمانبندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه(PM) تشریح خواهد شد. در عمل، الزامات نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده ی تجهیزات عمدتا به شرایط عملیاتی بستگی خواهند داشت و بدین ترتیب، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه این است که هر قدر آنها موفقیت آمیزتر باشند، داده های کمتری در دسترس خواهد بود که باعث می شود زمان بندی دشوار تر باشد و  احتمالا به روش های ریاضی پیچیده نیاز داشته باشد. لذا اصول دستیابی به زمان بندی فعالیت های بازرسی و نگهداری به همراه مرور خلاصه ای از مدل های به کار رفته در زمان بندی PM ارائه خواهد شد. سپس شرایط مختلف در نگهداری و تعمیرات بررسی خواهد شد، مثلا مواردی که در آنها روندی در تعداد خطا در تجهیزات وجود ندارد.

یک مطالعه ی موردی روی زمان بندی فعالیت های نگهداری پیشگیرانه در یک سکوی نفت ارائه خواهد شد و تحلیل داده های خاص و نتایج زمان بندی آن مورد بحث قرار خواهد گرفت. HIMOS که در این سمینار CMMS مورد بحث قرار گرفت، برای معرفی این مطالعه ی موردی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.