بن استيونس


Ben

بن استيونس رياست مؤسسه OMDEC که در زمینه قابليت اطمينان تجهيزات،CMMS و بهبود نگهداري و تعميرات فعالیت می کند را بر عهده دارد.

پيش از آن كه IBM شركت خدمات مشاوره اي Price Waterhouse Cooper  را در سال ۲۰۰۲ خريداري نمايد، او به مدت هفت سال مديريت توسعه تجاري مركز بين المللي مديريت دارايي هاي فيزيكي مؤسسه PwC  در تورنتو را بر عهده داشت و تمركز فعاليت او بر روي ارتباطات تجاري PwC  با فروشندگان سيستم هاي مديريت دارايي بود.

تجربه قبلي او در اين زمينه، مديريت شركتDataTrak Systems   بوده است كه فعاليت آن فروش، توزيع و اجرايCMMS  مي باشد. او به طور متناوب در كنفرانس‌هاي متعددي در اين زمينه سخنراني داشته است. او رياست  كنفرانس‌هاي بين‌المللي نگهداري و تعميرات دبي را در شش مقطع برعهده داشته است و تاليفاتي نيز داشته است كه به چندين زبان ترجمه شده است.

وي در حوزه خليج فارس به خاطر فعاليت هاي متعدد و برگزاري كارگاه هاي آموزشي موفق طي ۱۲ سال گذشته، از شهرت خوبي برخوردار است.

او در حال حاضر توافق‌نامه بلند مدتي را در زمينه نگهدار ي و تعميرات با دو شركت بزرگ ژاپني و اندونزيايي دارد. يكي از اين شركتها توليد كننده فولاد مي‌باشد و ديگري در زمينه توليد برق فعاليت مي‌كند.