بهینه سازی تصمیمات مربوط به مدیریت دارایی های فیزیکی


پروفسور اندرو جاردین

تمرکز این سخنرانی روی چهار تصمیم کلیدی مرتبط با مدیریت دارایی های فیزیکی (PAM) می باشد: تعویض پیشگیرانه قطعه، تعویض تجهیزات سرمایه ای، روال بازدیدها و منابع مورد نیاز. روال های مورد استفاده در فرآیند بهینه سازی برای هر یک از این چهار حوزه از منظر مدیریتی به همراه مورد کاوی هایی که کاربرد های آنها را نشان می دهند ارائه خواهد شد. این کاربرد ها هم از تجهیزات ثابت و هم متحرک خواهند بود.