تحلیل حساسیت برای مقاصد نگهداری، به درخواست صنایع نفت و گاز


آدولفو کرسپو مارکز

هدف از این کارگاه آموزشی، ایجاد مبنایی برای تحلیل حساسیت است که در اینجا به‌عنوان نوعی پیش‌نیاز در نظر گرفته شده است، یعنی اولین گام مورد نیاز برای بازبینی برنامه‌های فعلی نگهداری برای دارایی‌های مهندسی پیچیدۀ در حال کار. «بازبینی» یعنی بررسی واقعیت وآزمودن اینکه آیا فعالیت‌های فعلی نگهداری به‌ خوبی بانیازها و اهداف واقعی کسب‌وکار همسو هستند.

در اینجا فرایند کاریِ مؤثر و منطقی و مدل ناشی از آن رادر سلسله‌ مراتب دارایی‌ها توصیف می‌کند، بر اساس تحلیل ریسک و اصول هزینه-فایده، که طبق اهمیت هر یک برای کسب‌وکار برای رسیدن به اهداف کلیاولویت‌بندی می‌شوند. مدل پیشنهادی با تحلیل چند معیاره شروع می‌شود، معیارهای مرتبط اثرگذار برحساسیت تجهیزات را به یکامتیازتبدیل می‌کند که نشان‌دهندۀ سطح حساسیت است. نمونه‌هایی در صنعت نفت و گاز ارائه خواهد شد.