تحلیل کلان اقتصادی در نگهداری و تعمیرات


دکتر علی زواشکیانی

در این سخنرانی با ارائه و اطلاعاتی از سازمان های آمریکای شمالی، افزایش سود آوری این سازمان ها که با تمرکز و سرمایه گذاری در مدیریت صحیح نگهداری و تعمیرات به دست آمده است نشان داده خواهد شد. سپس در یک محیط تعاملی با شرکت کنندگان راهکارهای پیاده سازی صحیح مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمان های ایرانی به منظور دستیابی به سود بیشتر و کاهش هزینه ها ارائه خواهد شد.