تدارکات نگهداری‌وتعمیرات


دکتر جاسپر کوئتزی

تدارکات نگهداری‌وتعمیرات، یکی از جنبه‌های حیاتی و زیربنایی اجرای نگهداری‌وتعمیرات در سازمان‌های صنعتی است. ممکن است سازمانی دارای یک استراتژی بسیار عالی برای نگهداری‌وتعمیرات، برنامه‌ای خوب برای نگهداری‌وتعمیرات، واحد مؤثر نگهداری‌وتعمیرات و کارکنان مجرب باشد، اما اگر این‌ها توسط یک زیرساخت تدارکاتی متناسب پشتیبانی نشوند، نتایج تلاش‌های نگهداری‌وتعمیرات ناامیدکننده خواهد بود.

تدارکات نگهداری‌وتعمیرات شامل موارد زیر است:

  • جریان منطقی افراد، کار، مواد، قطعات، اطلاعات و … در وضعیت کار نگهداری‌وتعمیرات؛

  • طراحی چیدمان مناسب و تجهیز موقعیت نگهداری‌وتعمیرات؛

  • طراحی مناسب برنامه‌ها، رویه‌ها و خدمات پشتیبانی از نگهداری‌وتعمیرات برای اطمینان از پشتیبان‌پذیری تجهیزات تولید؛

  • سیستم‌های تدارکات و موجودی نگهداری‌وتعمیرات که تضمین می‌کنند همواره زنجیرۀ تأمین مؤثر و کارآمدی از کار نگهداری‌تعمیرات پشتیبانی می‌کنند.

  • طراحی شغلی و اندازه‌گیری کارها، که استانداردهای واقع‌بینانه‌ای را برای اجرای کار نگهداری‌وتعمیرات معین می‌کند؛

  • تکنیک‌های پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، زمان‌بندی نگهداری‌وتعمیرات و مدیریت پروژه به‌عنوان ابزارهایی برای برنامه‌ریزی و سازماندهی کارهای نگهداری‌وتعمیرات.

هیچ کتاب یا دورۀ رسمی دربارۀ تدارکات نگهداری‌تعمیرات وجود ندارد. در نتیجه، طراحی عناصر تدارکات در بسیاری از واحدهای نگهداری‌وتعمیرات، بر پایه‌هایی نه‌چندان مطمئن قرار دارد.

این کارگاه شامل یک نمونه‌پژوهی جامع دربارۀ استفاده از تدارکات نگهداری‌وتعمیرات برای طراحی کارگاه جدید نگهداری‌وتعمیرات است.