تعمیرات اساسی، الگویی برای سرآمدی و کسب مزیت رقابتی


تام لناهان

تعمیرات اساسی(Overhaul ) فرایندی است که اگر بخواهد به اهدافش برسد باید به صورت صحیح مدیریت شود و تمام جوانب و مخاطره های آن دیده شود. هدف از این کارگاه، ارائه یک الگوی جامع برای مدیران است تا در آنها این اطمینان به وجود بیاید که همه جنبه های تعمیرات اساسی شناسایی شده، مورد توجه قرار گرفته و از آنها استفاده شده است.

قدرت این مدل در توانایی آن در پوشش دادن به تمامی جوانب تعمیرات اساسی، مخاطره ها و ریسک ها ، کاهش پیچیدگی به سطحی که قابل مدیریت باشد، به وضوح نشان دادن فعالیت های مهم ، تهیه یک طرح کلی برای نوشتن دستورالعمل های تعمیرات اساسی ، ایجاد یک بستر برای برنامه های آموزشی، ایجاد یک قالب برای کنترل تعمیرات اساسی و به اندازه کافی آسان بودن کار با آن نهفته است.

این مدل با موفقیت در تعدادی از صنایع در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین توسط بسیاری از مدیران فنی صنایع انگلستان که به منظور ارزیابی کارایی فرآیند تعمیرات اساسی در شرکتشان این مدل را مورد استفاده قرار داده بودند، تست شده است.