توسعه تکنیک های نوین نگهداری و تعمیرات


بن استیونس

بیشتر کتاب های نگهداری و تعمیرات تعداد زیادی از انواع تکنیک های نگهداری و تعمیرات (مانند پیشگویانه، تعویض بر اساس زمان و …) موجود را لیست کرده اند. این کارگاه روی چهار حوزه تمرکز خواهد کرد:

  • وصل کردن این تکنیک ها به استراتژی های کلی سازمانی و استراتژی های نگهداری و تعمیرات

  • فرآیند انتخاب تکنیک صحیح

  • معیاری برای اینکه ببینیم آیا تکنیک انتخاب شده بهترین تکنیک برای نگهداری و تعمیرات تجهیزات بوده یا نه

اثربخشی تکنیک در رسیدن به اهداف مطلوب