دستیابی به تعالی در نگهداری و تعمیرات از طریق مدیریت استراتژیک فراگیر


پروفسور جاسپر کوئتزی

امروزه دنیای نگهداری و تعمیرات از لحاظ روش‌های مورد استفاده برای رسیدن به موفقیت، چندپاره شده است. اندیشمندان مختلف نگهداری و تعمیرات، خدمات‌دهندگان و نیز سازمان‌های بازاریابی، دیدگاه‌های گوناگونی دربارۀ این موضوع دارند. راهکارهای پیشنهادی عبارت‌اند از:

  • راهکارهای فناورانه (مانند ابزارها و تجهیزات نگهداری و تعمیرات، تجهیزات آزمایش، تجهیزات تشخیص، تجهیزات پایش وضعیت)؛

  • راهکارهای سیستمی (مانند سیستم‌های رایانه‌ای مدیریت نگهداری و تعمیرات، سیستم‌های تحلیل فنی)؛

  • روش‌شناسی‌ها (مانند نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان، نگهداری و تعمیرات مبتنی بر کسب‌وکار)؛ و

  • روش‌های مدیریت (مانند نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر).

همۀ این عناصر، اجزای ضروری راهکار محسوب می‌شوند، اما برای موفقیت باید درون مرزهای چارچوب استراتژیک فراگیر مدنظر قرار گیرند. این کارگاه چنین چارچوبی را معرفی می‌کند که می‌تواند به تصمیم‌گیران نگهداری و تعمیرات کمک کند تا ترکیب مناسبی از موارد فوق (راهکارهای فناورانه، راهکارهای سیستمی، روش‌شناسی‌ها و روش‌های مدیریت) را برای موفقیت نگهداری و تعمیرات اجرا کنند.