روشی جدید برای برآورد تاثیرات عوامل مرتبط با انسان بر ریسک خرابی صنایع تولیدی


ویدئو کنفرانس- کری کیاست

کارگاه حاضر بر مبنای مقاله‌ای است که در ژورنال اروپایی Operations Research در ۲۰۱۳ منتشر شده است و روشی جدید را برای برآورد تأثیرات عوامل مرتبط با انسان بر ریسک خرابی صنایع تولیدی به دست می‌دهد. وقتی خرابی‌ها ناشی از متصدیان هستند، فرد تصمیم‌گیر باید مداخله کند تا ریسک مرتبط با متصدی را کاهش دهد. روش‌های متعددی برای مداخله وجود دارند؛ ما یک مدل درآمدی ایجاد کرده‌ایم که ابزاری سیستماتیک در اختیار فرد تصمیم‌گیر قرار می‌دهد تا تحلیل مزیت-هزینه را انجام دهد و در مقایسه با هزینۀ مستقیم روش مداخله، مزایای کاهش ریسک را متعادل کند.

ما این روش را ایجاد کردیم تا در تحلیل خرابی دستگاه، علاوه بر عوامل مرتبط با دستگاه، عوامل مرتبط با انسان را نیز دربرگیرد. این روش به مدل درآمدی امکان می‌دهد تا با توجه به سطح مهارت و وضعیت کار متصدی، از زمان آپتایم مورد نظر و احتمال خرابی استفاده کند تا درآمد مورد انتظار مرتبط با هر روش مداخله را محاسبه کند.

برای مدت نُه‌ماه داده‌هایی را از یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی گردآوری کردیم تا مدل پیشنهادی را بر اساس این نمونه‌پژوهی تأیید کنیم. این نمونه‌پژوهی از دو روش مداخلۀ احتمالی تشکیل شده است: کاهش نرخ تولید برای ایجاد زمان بیشتر برای شناسایی، و افزودن متخصص شیفت برای هدایت متصدیان. برای سناریوهای شیفت‌مهارت مختلفی که ارائه شده است، مجموعه اقدامات متفاوتی را انتخاب کرده‌ایم.