رویکرد های نوین برون سپاری و انعقاد قرارداد برای مزیت در مدیریت دارایی


جی هورتون

با توجه به رشد مستمر قرارداد های برون سپاری و راهبردی در مدیریت نگهداری و تعمیرات، راهبردهای انعقاد قرارداد مناسب برای موفقیت در عصر حاضر حیاتی می باشند.

آن چه در دهه ی گذشته در زمینه ی برون سپاری فعالیت های نگهداری و تعمیرات دیده شده این است که ایجاد تنظیمات ارزش آفرین موثر بین مالکان و پیمانکاران چه قدر سخت بوده است. با توجه  به نتایج خدمات ضعیف  آشکار شده، اساسا سرمایه گذاری ناکافی در مهارت های ارتباطی و قراردادی در هر دو طرف وجود داشته است.

رویکرد های نوین در برون سپاری و انعقاد قرارداد بر مبنای تحلیل هزینه ی معامله انجام می گیرد. تحلیل هزینه ی معامله یک چارچوب مناسب برای طراحی قراردادها فراهم می نماید.  در این کارگاه مجموعه ای از مطالعات موردی از صنایع برق و حمل و نقل شامل شرکت های انرژی استرالیا، هیدرو تاسمانیا، انوتک، مس ترنزیت ری از هنگ کنگ و اونتاریو پاور جنریشن کانادا ارائه می شود. کارگاه نحوه ی طراحی مدل های حاکمیت و قرارداد موثر را برای برانگیختن همکاری، نوآوری و تاثیرگذاری تشریح خواهد کرد.