ریچارد دوایت


Richard Dwight 01

ریچارد دوایت، دانشیار دانشگاه ولونگاگ و مدیر دوره‌های مهندسی ماشین‌های ریلی و مهندسی مدیریت دارایی‌ها در این دانشگاه است. او مسئولیت پروژه‌های بزرگی را در زمینۀ مدیریت دارایی‌ها از سوی مرکز همکاری‌های پژوهشی برای خطوط لولۀ انرژی (EPCRC) و پروژه‌های مشابه برای CRC برای نوآوری خطوط آهن با تمرکز بر ساختار خط‌آهن بر عهده دارد. این پروژه‌ها با حمایت مالی دولت استرالیا انجام می‌شوند. او بیش از ۵۰ مقاله و پژوهش دربارۀ مدیریت دارایی‌ها و خطوط راه‌آهن منتشر کرده است و افزون‌برآن، فعالیت‌هایی در دیگر حوزه‌ها داشته و گزارش‌های فراوانی برای صنعت تهیه کرده است. ریچارد رئیس تیم تحقیقاتی مدیریت دارایی‌ها در دانشگاه ولونگاگ است و مدیر آموزش دوره‌های EPCRC است. علایق پژوهشی او شامل مهندسی نگهداشت و قابلیت اطمینان، مهندسی مدیریت دارایی‌ها و نیز کنترل ارتعاش و صدا در خطوط آهن است.