مدیریت دارایی‌های فیزیکی و نقش مدل‌های تعالی و استانداردهایPAS 55و ایزو ۵۵۰۰۰ در آیندۀصنعت


دکتر علی زواشکیانی

مدیریت دارایی‌های فیزیکی به‌سرعت در حال رشد است و توجه مدیران ارشد سازمان‌ها را درسراسر دنیا به خود جلب کرده است. علت این رشد را باید در نقش آن در ایجاد سودآوری و مهم‌تر از آن، افزایش بازگشت سرمایه در شرکت‌هایی دانست که توانسته‌اند سیستم‌های صحیح مدیریت دارایی‌های فیزیکی را اجرا کنند.

هر اندازه که اجرای صحیح مدیریت دارایی‌های فیزیکی می‌تواند سودمند باشد، اجرای آن بدون آشنایی با ظرایف کارممکن است منجر به صرف تلاش و هزینۀ زیاد و نهایتاً سرخوردگی به علت نرسیدن به بازده مطلوب گردد، اتفاقی که راه تلاش‌های بهبود آتی را نیز سد خواهد کرد.

استقبال از استانداردهای PAS 55 و ایزو ۵۵۰۰۰ می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدید، بسته به اینکه جهت حرکت آینده به کدام سمت باشد. این استانداردها فقط حداقل‌ها را مشخص می‌کنند و در مورد نحوۀ اجرا و بهترین شیوه‌ها سکوت کرده‌اند. در اینجاست که نقش مدل‌های تعالی مانند مدل آپتایم برای سازمان‌ها حیاتی خواهد بود. در این کارگاه، با بررسی وضعیت مدیریت دارایی‌های شرکت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین تحولات اخیر ایران، به مسائل بالا خواهیم پرداخت.