مدیریت قراردادهای نگهداری و تعمیرات


دکتر دارکو لویت

به دلایلی چون پیچیدگی فزاینده تجهیزات یا نیاز به تمرکز بر روی فرآیندهای اصلی کسب وکار، مدیران در بسیاری از شرکت ها با یک تصمیم استراتژیک در بستن  قرارداد های نگهداری و تعمیرات روبه رو هستند. این فرآیند برونسپاری نیازمند این است که استفاده کننده تجهیزات و تامین کننده نگهداری و تعمیرات روی مفادی از قرارداد که ارتباطشان را معین کرده و کیفیت خدمات را مشخص می نماید به توافق برسند.

در این کارگاه ما با تحلیل قراردادهای نگهداری و تعمیرات، مشخص کردن نقش افراد درگیر(استفاده کننده، تامین کننده خدمات و OEM) و به همراه معرفی انواع قراردادهای جایگزین و عوامل کلیدی در رسیدن به یک قرارداد موفق عملیات نگهداری و تعمیرات، به این تصمیمات پیچیده خواهیم پرداخت. همچنین بر روی نمونه هایی از قرارداد های موفق که در شرکت کوماتسو و در صنایع معدن و فولاد تجربه شده است بحث و تبادل نظر خواهد شد.