مدیریت منابع انسانی در مدیریت نگهداری و تعمیرات(دارایی های فیزیکی)- چگونگی مقابله با چالش ها و مسائل فراروی در مدیریت کارکنان نگهداری و تعمیرات


جیمز کندی

تکنولوژی های به کار رفته در مدیریت دارایی جدید نیستند. بسیاری از دارایی ها مربوط به فرآیند های فنی مانند مهندسی سیستم ها، مدیریت پیکربندی، بهبود مستمر و … در طول دهه ها استاندارد شده و توسط جوامع مهندسی کاملاً شناخته شده هستند. اما هنوز سازمانهایی که مسئول مدیریت درست دارایی های فیزیکی هستند، در دستیابی به پتانسیل سیستم های اخذ شده دچار مشکل هستند. چرا؟

به این دلیل که تاثیرگذارترین جنبه مدیریت دارایی، فنی نیست بلکه معیارهای انسانی است که تاثیرگذارترین جنبه می باشد. با توجه به این مسئله مدل مدیریت دارایی تعریف شده در انجمن مدیریت نگهداری و تعمیرات استرالیا فرهنگ و رهبری را در یک رده با فرآیند های فنی قرار داده است. این کارگاه به دنبال یافتن نقش رفتارهای انسانی در یک مدیریت دارایی خوب است که این کار را با تعریف و بررسی موارد زیر انجام می دهد:

  • اهمیت رهبری و فرهنگ

  • نقش سازمان یادگیرنده در مدیریت دارایی

  • ایجاد یک سازمان با قابلیت اطمینان بالا

  • توسعه قابلیت های مدیریت نگهداری و تعمیرات

در ادامه مورد کاوی های زیر از تجربیات کلی ایشان هستند که در این کارگاه  مورد بحث قرار خواهند گرفت:

  • دستیابی به نتایج قابل توجه در مدیریت دارایی های فیزیکی در Energy Australia (2009/1999)

  • ایجاد یک فرهنگ مدیریت دارایی در RailCorp (2009/1991)

  • بُعد انسانی فاجعه خط آهن Waterfall Rail (2003)

  • برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات پل Menangle (2003)