مدیریت موجودی قطعات یدکی در نگهداری و تعمیرات


دکتر دارکو لویت

مدیریت موجودی قطعات یدکی مبتنی بر تعادلی است که میان هزینه نگهداری قطعات و هزینه ریسک ناکافی بودن موجودی وجود دارد. به منظور رسیدن به چنین تعادلی، موجودی های قطعات یدکی باید از لحاظ قابلیت اطمینان تجهیزات و سیاست های نگهداری و تعمیرات کنترل شوند.

در این کارگاه به مرور مدلهای بهینه سازی تصمیمات مربوط به ذخیره سازی قطعات یدکی خواهیم پرداخت. تمرکز این کارگاه روی تحلیل موجودی قطعات یدکی حساس و گران قیمت خواهد بود.

هدف اصلی این کارگاه کمک به مهندسان در تصمیم گیری بر مبنای واقعیت (بر اساس داده ها) از اولویت بندی وسائل تا تعیین اندازه بهینه انبار (با توجه به محدودیت های بودجه یا کارایی مورد نیاز) است. این موضوعات همراه با مثال ها و تمرین های عملی ارائه خواهند شد.