مدیریت نگهداری و تعمیرات برای مدیران ارشد سازمان،کسب مزیت رقابتی از طریق برتری در مدیریت دارایی های فیزیکی


دکتر علی زواشکیانی

سیستم نگهداری و تعمیرات همانند سایر سیستم ها دارای زیر بخش های متعددی است. این سیستم به منظور دستیابی به اهداف مورد انتظار، نیازمند تعامل مناسب همه اجزای خود می باشد. اهداف نگهداری و تعمیرات هم می تواند به صورت ساده تعمیرات قطعات ازکار افتاده تعریف شوند و هم در یک نگاه پیشرفته تر، می توان نگهداری و تعمیرات را فرایندی دانست که بر سطح تولید، کیفیت تولید، محیط کاری، ایمنی و فرهنگ کاری اثرگذار است. با در نظر گرفتن منظر اخیر، نگهداری و تعمیرات نقش استراتژیکی را در سازمان ایفا می کند و ایجاد کننده مزیت رقابتی سازمان خواهد بود.

رسیدن به هدف منظر اخیر در قدم اول نیازمند شناسایی عوامل متعددی است که بر روی عملکرد نگهداری و تعمیرات تاثیر گذار است.مرحله بعد چگونگی بهبود کارکردهای نگهداری و تعمیرات است. تکنیک های زیادی مانند CMMS, RCM, TPM و CBM در این حوزه وجود دارند که به علت تكثر، باعث ایجاد آشفتگی و عدم اعتماد به نفس در اجرای آن ها توسط مدیران نت می شوند. این مطلب به خصوص در ایران پر رنگ تر است.نکته مهم اینجاست که هر یک از این تکنیک ها الزامات و پیش نیاز های خود را می خواهد و در یک شرایط معین کارایی دارند. کاربرد کورکورانه آنها علاوه بر شکست و تحمل هزینـه گزاف، نا امیدی و مقاومت سازمان را در به کارگیری چنین برنامه های بهبود دهنده ای، در آینده به دنبال خواهد داشت. در این کارگاه ما ضمن آشنایی با مفاهیم ذکر شده، بر روی سوالات زیر بحث خواهیم کرد:

چگونه افزایش قابلیت اطمینان از طریق بهبود در فعالیت های نت به صورت قابل ملاحظه ای مزیت رقابتی سازمان را در بازار افزایش می دهد؟

عوامل تاثیر گذار بر روی عملکرد نگهداری و تعمیرات چیست؟

ارتباط و تاثیر پذیری این عوامل از هم چگونه است؟

فعالیت های نگهداری و تعمیرات چگونه بر روی واحدهای دیگر و موفقیت آنها تاثیر گذار است؟

تکنیک های بهبود دهنده مانند CMMS,RCM و CBM چه وظایفی دارند؟

چه وقت و چگونه این تکنیک ها باید پیاده سازی شوند؟

فرایند پیاده سازی مرحله مند این پروسه ها چگونه است؟

در مسیر کسب برتری در مدیریت نگهداری و تعمیرات چگونه باید شروع کنیم؟

در این کارگاه با مشارکت فعال شرکت کنندگان، بر روی مسائل صنایع ایران در این حوزه ها به منظور طراحی چارچوب مناسب مدیریت نگهداری و تعمیرات در ایران بحث خواهد شد. در انتهای این کارگاه مدیران ارشد ضمن پیدا کردن دید کلان از اهمیت مدیریت نگهداری و تعمیرات، باچگونگی پیاده سازی آن به طور صحیح و به صورت کاملا کاربردی آشنا خواهند شد.