مدیریت کار، فرآیند برنامه ریزی چالش ها


تام لناهان

برای رسیدن به هدف نهایی تعمیرات اساسی  که همان تبدیل شدن به  یک واحد صنعتی با قابلیت اطمینان بالا است، باید اقدام به برنامه ریزی و زمابندی صحیح نموده و از طریق فازهای مختلف تعمیرات اساسی ، اقدام به کنترل آن نماییم.

موضوع این کارگاه ارائه فرآیندی است که سالهاست که در صنایع گوناگون و در نقاط مختلف دنیا توسط افراد حرفه ای در  زمینه تعمیرات اساسی توسعه پیدا کرده است.

برای رسیدن به دومین هدف مهم که پیاده سازی کردن این فرایند در کوتاه ترین دوره زمانی می باشد، باید از یک سری اصول که ما آن را اصول  SMED(Single minute Exchange of Dies) می نامیم باید استفاده کرد که در این کارگاه ارائه می گردد. این کار در صنعت فولاد به لحاظ اثربخشی بسیار موثر بود. این فرآیند در تعدادی از پروژه های واقعی در دنیا مورد استفاده قرار گرفته و منجر به فهم جدیدی از مدیریت فعالیت ها به منظور انجام صحیح تعمیرات اساسی و رضایت کلی مشتریان شده است.

هسته اصلی این فرآیند که یک مسئله مهم واساسی است و موجب تغییر نگرش افراد نسبت به برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل کار شود به همراه تجربیات حاصل از پروژه های متعدد در این کارگاه ارائه می گردد.