موارد كليدي در تصميم‌گيري درباره نگهداري دارايي‌ها و مديريت چرخه عمر


آدولفو كرسپو ماركز

فرايند اين كار چگونه است؟ معرفي مجموعه فعاليت‌هايي كه بايد انجام داد و مراحلي كه بايد طي كرد تا نگهداري دارايي‌ها را به طور صحيحي مديريت نمود.

ابزارهاي (چارچوب) مختلفي كه براي انجام اين فرآيند مورد استفاده قرار مي‌گيرند كدام‌اند؟

ابزارهايي نظير تجزيه و تحليل دلايل ريشه‌اي، نمايش شرايط، اندازه‌گيري عملكرد نگهداري، مديريت تعطيل كردن، نگهداري مركز قابليت اطمينان، CMMS و غيره در كدام قسمت از اين فرآيند مورد استفاده قرار مي‌گيرند؟

اين كارگاه آموزشي از ارائه تعريف مشخص فرايند مديريت نگهداري، چارچوب‌ آن و ابزارهايي كه در اين فرايند مورد استفاده قرار مي‌گيرند، فاصله گرفته و چشم‌انداز عملي از فرآيند مديريت نگهداري و چارچوب‌ها آن ارائه مي‌نمايد. يك مدل عمومي براي مديريت نگهداري با در نظر گرفتن ايده‌هاي زير ارائه مي‌شود:

  • سازماندهي فرآيند مديريت نگهداري از طريق تجميع فعاليت‌هاي مديريتي در مجموعه‌اي از بلوك‌هاي به اصطلاح مديريتي

  • سازماندهي چارچوبي كه از تجميع تكنيك‌هاي مهندسي براي پشتيباني از تصميماتي كه در هر كدام از بلوك‌هاي گفته شده اتخاذ مي‌شود، تشكيل شده است.

پس از ارائه مدل، اصول اساسي مديريت و روش‌هاي بهبود فرايند تصميم‌گيري در هر كدام از بلوك‌ها معرفي مي‌شود.

هر كدام از اين بلوك‌ها در واقع يكي از موارد كليدي تصميم‌گيري درباره نگهداري دارايي‌ها و مديريت چرخه عمر مي‌باشد. از طريق هر كدام از اين موارد، مي‌‌توان روش‌ها و مدل‌هايي را يافت كه احتمالا در فرايند تصميم‌گيري مورد استفاده قرار مي‌گيرند يا آن را تسهيل مي‌نمايند. مثال‌هايي در زمينه نيروگاه‌هاي توليد برق، توزيع برق، كاخانه‌هاي توليد نوشيدني، بيمارستان‌ها و …، استفاده مناسب از ابزارهاي مختلف در فرايند مديريت نگهداري را نشان مي‌دهند.