موثر کردن تغییر


جیمز پینکل

شما آماده اید که پیشرفت ها را به شرکت تان بیاورید. شما یک برنامه ی راهبردی را انتخاب کرده اید. شما فکر می کنید که آماده ی شروع هستید. اما می دانید که انجام تغییر و موثر کردن آن دشوار است. شما می دانید که تنها سی درصد از برنامه های تغییر موفق میشوند و بسیاری از این موفقیت ها نمی تواند نتایج مطلوب را به همراه داشته باشد. چگونه تضمین  می کنید که برنامه ی شما عمل خواهد کرد؟

تغییر در کسب  و کار ما درباره ی فرایندهایی است که با تکنولوژی امکان پذیر می شوند. اگر چه شما یک نرم افزار را اجرا می کنید، بدترین چالش های شما فنی نخواهند بود. شما فرایندهای جدیدی را در زمان اجرای تکنولوژی جدید توسعه می دهید. اما فرایندها اگر سازمان از آنها صادقانه پیروی نکند موفقیت آمیز نخواهند بود. تاکید بر تکنولوژی و فرایندها به تنهایی شکست می خورد. کارکنان که سومین و مشکل ترین عنصر هستند کلید موفقیت شما می باشند. جیمز این را با استفاده از دو مثال نشان خواهد داد. یکی از بزرگ ترین معادن نیکل جهان در اندونزی، از مدل آماده باش تعالی استفاده کرد، پیشفت کندی را داشت، تصمیم گرفت که تغییر را تسریع کند و شکست خورد. مثال دیگر یک شرکت معدنی بین المللی است که آماده باش را موفقیت آمیز در ۱۴ معدن سراسر جهان اجرا کرد و تغییر را ۷ سال بعد و از طریق ادغام با یک شرکت معدنی بزرگ تر حفظ می کند.

در این جلسه شما درباریه ی مسائل انسانی ای که با آنها روبرو می شوید درس خواهید گرفت. شما خواهید دانست که چرا بسیاری از برنامه های مدیریت تغییر شکست می خورند، اگر چه هدف آنها پرداختن به مسائل است. شما خواهید آموخت که زیر آن مسائل چه چیزی نهفته است و این که پرداختن به آنها در واقع مهم تر از خود مسائل است. شما خواهید دید که چگونه مسائل در ظاهر آن چه را که در واقع در حال جریان است پنهان می کنند. این جلسه به شما نشان خواهد داد که چه نیازهایی باید رفع شود تا به این مسائل عمیق تر پرداخته شود. این جلسه به شما نشان می دهد که چگونه می توانید تغییر را در تارو پود یک برنامه بدون نیاز به یک برنامه ی مدیریت تغییر رسمی ایجاد نمایید. باید این کار را آن قدر با دقت اجام دهید که به سادگی دیده نشود.