نگهداري ناب


توسط: پروفسور جان شارپ

خلاصه:

اين کارگاه نگاهي خواهد داشت به خاستگاه lean و مفاهيم در پس آن. مفاهيمي شامل رفتار پاکسازي ضايعات از فرآيند نگهداري و ابزارها و تکنيکهايي که نگهداري lean را پشتيباني مي‌کنند نظير ۷muda ، ۵S ، تيمهاي بهبود مستمر چند مهارتي TPM و تيمهاي بهبود فرآيندمحور و چگونگي همکاري آنها در جريان ارزش نگهداري.