نگهداری و تعمیرات زودرس، فرصت یا هزینه؟


دکتر نیما صفایی

نگهداری زودهنگام به فعالیت‌های زودرس نگهداری اشاره دارد که به حجم کار اضافی در بلندمدت منجر می‌شود. هر چه دستاوردهای فعالیت‌های نگهداری کمتر باشد، نگهداری در فواصل زمانی کوتاه‌تری انجام می‌شود و هزینه‌های آن بیشتر خواهد بود. در مقابل، افزایش دفعات نگهداری منجر به افزایش خرابی‌های ناشی از خرابی‌های درمانزاد می‌شود، مانند خرابی‌های ناشی از خطای انسانی و کارکنان فنی. دکتر نیما صفایی روش جدیدی را برای اندازه‌گیری تأثیر مالی نگهداری زودهنگام ارائه می‌کند و نقش آن را در کل هزینه‌های نگهداری نشان می‌دهد. این روش در ناوگان متعلق به یکی از شرکت‌های هواپیمایی علاقه‌مند به برآورد هزینه‌های نگهداری زودهنگام اجرا می‌شود. درحالی‌که همواره توصیه می‌شود از نگهداری دیرهنگام اجتناب شود، اما با وجود برنامۀ متراکم پروازها، شرکت‌های هواپیمایی متحمل درصد بالایی از فعالیت‌های نگهداری اضافی به دلیل نگهداری زودرس می‌شوند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که نقش نگهداری زودهنگام در کل هزینه‌های عملیاتی، بسیار چشمگیر است؛ این اتفاق موجب تأخیر پرواز یا حتی لغو پرواز به‌دلیل انجام به‌موقع فعالیت‌های نگهداری می‌شود. لذا مدیران باید به این باور برسند که غفلت از هزینه‌های نگهداری زودهنگام در شرکت‌های هواپیمایی، تأثیر منفی چشمگیری بر سود این شرکت‌ها دارد.