کنفرانس بین المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی ۱۳۸۵

۶ –۹ شهریور ۱۳۸۵، هتل المپیک، تهران

سازمان کنفرانس

  • دبیر کنفرانس: دکتر علی زواشکیانی

  • دبیر علمی: پروفسور اندرو جاردین

  • دبیر اجرایی: حمید اسلامیان

حامیان کنفرانس

  • شرکت پیشگامان فن اندیش

اعضای کمیتۀ علمی

فهرست مطالب ارائه شده