کنفرانس بین المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی ۱۳۸۹

۱۷ – ۱۹ مهر ۱۳۸۹، هتل المپیک، تهران

سازمان کنفرانس

 

 • دبیر کنفرانس: دکتر علی زواشکیانی

 • دبیر علمی: پروفسور اندرو جاردین

 • دبیر اجرایی: محسن وارثی

 • دبیر کمیتۀ صنعتی: محمد علی سادات موسوی

 • اعضای کمیتۀ اجرایی:

 • نازی شاهوردی

 • ایرج اخوان

 • مهدخت آرامی

 • سمیه اسدی

 • المیرا بیرامی

 • نیلوفر فرشیدی

 • آیدا سجادی

 • حورا طباطبایی

 • هژیر ورجاوند

 • زهرا بهرام‌بیک

حامیان کنفرانس

 • شرکت پیشگامان فن‌اندیش

اعضای کمیتۀ علمی

فهرست مطالب ارائه شده