کنفرانس بین المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی ۱۳۹۳

۱۵ –۱۶ شهریور ۱۳۹۳، هتل المپیک، تهران

سازمان کنفرانس

 • دبیر کنفرانس: دکتر علی زواشکیانی

 • دبیر اجرایی: افروز سلیمانی

 • اعضای کمیتۀ اجرایی:

 • سمیه اسدی

 • فاطمه اسدی

 • ایرج اخوان

 • نیلوفر فرشادی

 • رقیه میراسماعیلی

 • سپیده رضا

 • سپیده سهرابی

 • خدیجه یوسفی

 • محمدرضا حمیدی

حامیان کنفرانس

 • شرکت پیشگامان فن‌اندیش

اعضای کمیتۀ علمی

فهرست مطالب ارائه شده