همایش های قبلی


همایش مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات(مدیریت دارایی های فیزیکی) از سال ۱۳۸۴ تا کنون به صورت پیاپی در هتل المپیک تهران با حضور گسترده مدیران این حوزه برگزار شده است.