کنفرانس بین المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی ۱۳۸۷

۲ – ۴ شهریور ۱۳۸۷، هتل المپیک، تهران

سازمان کنفرانس

 • دبیر کنفرانس: دکتر علی زواشکیانی

 • دبیر علمی: پروفسور اندرو جاردین

 • دبیر اجرایی: حورا طباطبایی

 • مدیر کنفرانس: محسن وارثی

 • اعضای کمیته اجرایی:

  • محبوبه اکبری

  • ایرج اخوان

  • مهدخت آرامی

  • سمیه اسدی

  • المیرا بیرامی

  • محمد نبوی

  • آیدا سجادی

  • سمیرا شاهوردی

  • افروز سلیمانی

  • هجیر ورجاوند

حامیان کنفرانس

 • شرکت پیشگامان فن اندیش

اعضای کمیتۀ علمی

فهرست مطالب ارائه شده