پروفسور آدولفو كرسپو ماركز


Adolfo Crespo 01

پروفسور آدولفو كرسپو ماركز استاد دانشکدۀ مهندسي دانشگاه سويل اسپانیا و رئیس دپارتمان مديريت صنعتي است. وی مدرك دكتراي خود را در رشتۀ مديريت صنعتي از همين دانشگاه اخذ كرده است. كارهاي تحقيقاتي وی در نشریاتی نظير مجلۀ بين‌المللي تحقيقات توليد، مجلۀ بين‌المللي اقتصاد توليد، مجلۀ اروپايي تحقيق در عمليات، مجلۀ خريد و مديريت عرضه، مجلۀ صنعتي توليد سريع، امگا، مجلۀ كيفيت در مهندسي نگهداري، سيستم‌هاي پشتيبانی از تصميم، رایانه‌ها در صنعت، مهندسي قابليت‌اطمينان و امنیت سيستم، مجلۀ بين‌المللي شبيه‌سازي و مدل‌سازي پردازش و … به چاپ رسيده است.

همچنين دكتر كرسپو نويسندۀ چهار عنوان كتاب دربارۀ نگهداري و مديريت زنجيرۀ تأمین است كه دو جلد از اين كتاب‌ها را انتشارات اسپرينگر در ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ منتشر کرده است. دكتر كرسپو بين سال‌هاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ شبكۀ تحقيقات دربارۀ مديريت قابليت‌اطمينان و كميتۀ استانداردسازي نگهداري را در اسپانیا رهبري كرده است. او همچنين رهبري يك گروه تحقيقاتي در زمينۀ نگهداري و مديريت قابليت‌اطمينان را بر عهده دارد كه از ۵ دانشجوي دكتري و ۴ محقق تشكيل شده است. او در بسياري از پروژه‌هاي مهندسي و مشاوره براي شركت‌هاي مختلف، صنایع دفاعی اسپانيا، حوزه‌هاي علمي و آموزشي و كميسيون اروپايي IPTS مشاركت داشته است و از سال ۲۰۰۲ ریاست انجمن ملي توسعۀ مهندسي نگهداري در اسپانيا (INGEMAN) را عهده‌دار بوده است.