پروفسور خیری کوباسی


دکترخیری کوباسی،  استاد دانشگاه سالفورد انگلستان است. وی پیش از این مدیر ارشد نفتی در بخش برنامه ریزی تولید و عملیات در یک شرکت بزرگ نفتی بوده است. تحقیقات او در مدیریت عملیات در رابطه با توسعه ی سیستم های مدیریت هوشمند برای برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات بوده است. ایشان ریاست چهار کنفرانس اروپایی سیستم های مدیریت هوشمند عملیات را در سالفورد، در سال ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ به عهده داشته است. استاد کوباسی برنده ی مدال ریاست جمهوری برای تحقیق در سال ۱۹۹۰ شد. او یکی از معاونان انجمن تحقیقاتی عملیاتی انگلستان بوده است.