چالش های پیاده سازی یک CMMS موثر در ایران


بن استیونس

اکثر CMMS ها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده شان شکست می خورند. شاید تا حدی دلیل این امر انتظارات غیر واقع باشد اما اکثر دلایل عدم موفقیت قابل پیش بینی و قابل جلوگیری هستند. در این جلسه، بن استیونس به عنوان اداره کننده میزگرد  با در اختیار گذاشتن تجربیاتی که در این زمینه دارد به روی این دلایل تمرکز کرده و ابزار هایی را برای جلوگیری از آنها پیشنهاد می دهد. چگونگی برنامه ریزی دقیق برای پیاده سازی و به دنبال آن نحوه اجرای مو به موی برنامه تشریح خواهد شد.

در نهایت در این میزگرد معیارهایی معرفی خواهد شد که تا ببینیم CMMS تا چه حد در ایجاد ارزش برای شرکت موفق بوده است. هدف اصلی تهیه داده ها برای تحلیل های بعدی به منظور کاهش هزینه و خطا است. در ادامه ضمن ارائه برخی تجربیات شرکت های داخلی در پیاده سازی این سیستم، شرکت کنندگان در یک فضای بحث آزاد به بحث در مورد چالش های پیاده سازی CMMS در ایران خواهند پرداخت.