کنترل تاکتیکی نگهداری و تعمیرات


دکتر جاسپر کوئتزی

کنترل تاکتیکی نگهداری‌وتعمیرات، مکمل برنامه‌ریزی تاکتیکی نگهداشت است. برنامه‌های نگهداری بدون کنترل هرگز به سرانجام نمی‌رسند.

کنترل نگهداری، کارکردی است که تضمین می‌کند به نتایجی مطلوب دست خواهید یافت. بدون کنترل مناسب، شما فقط امیدوارید که به بهترین‌ها برسید. با اعمال کنترل مطلوب، از کیفیت نگهداشت مطمئن می‌شوید.

برنامه‌ریزی نگهداری‌وتعمیرات برای بسیاری از سازمان‌ها موضوعی مهم تلقی می‌شود. برنامه‌ریزی یکی از چهار کارکرد مدیریت سنتی است (برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل)؛ هرچند توجه داشته باشید که کنترل، چهارمین کارکرد مدیریت است! اگر برنامه‌ریزی اولین کارکردِ مدیریت محسوب می‌شود، کنترل کارکردِ نهایی است (و تضمین می‌کند که طرح با موفقیت انجام شده است).

تردیدی نیست که برنامه‌ریزی، سازماندهی و رهبری هم مهم هستند! اما هرگز نمی‌توانید آن‌ها را از کنترل مطلوب جدا کنید. در یک برنامۀ خوب، کنترل، مانند «گیلاس روی کیک» است و تضمین می‌کند که اهداف طرح محقق شده‌اند.

کنترل نگهداری خوب دارای چهار عنصر است:

  • راهبری استراتژیک نگهداری‌وتعمیرات.

  • راهبری تاکتیکی اقدامات نگهداری‌وتعمیرات، که بر برنامۀ خوب نگهداری مبتنی است.

  • مدیریت عملکرد بی‌نقص.

  • کنترل و برنامه‌ریزی عملیاتی.

اکثر سازمان‌ها فقط بر یک یا دو تا از این عناصر تمرکز می‌کنند. این کار موجب می‌شود صرفاً به نتایج متوسط دست یابند؛ تعالی تنها از آنِ کسانی است که هم خوب برنامه‌ریزی می‌کنند و هم خوب کنترل می‌کنند.

این کارگاه شامل یک نمونه‌پژوهی کاربردی دربارۀ استفاده از کنترل تاکتیکی نگهداری‌وتعمیرات، با نتایج فوق‌العاده است.