یکپارچه کردن TPM, RCM, CMMS در سازمان


دكتر علي حاج شيرمحمدي

CMMS TPM, RCM واژه های بالا را در موارد زیادی شنیده ایم ، مطالعه کرده ایم ، و شاید در موارد محدودی هر یک از آنها را به کار گرفته ایم. چگونه میتوان این  روشها را در کنار یکدیگر ، در جهت سازماندهی یک سیستم کارا و ساختاریافته نگهداري و تعميرات به کارگرفت؟

TPM یا نگهداري و تعميرات بهره ور فراگیر بنا به تعریف کلی که بسیاری به آن اشنایی دارند، یک روش نگهداری و تعمیرات است که با هدف نگهداری تجهیزات در شرایطی که بازدهی بدون وقفه و حد اکثر سطح اثر بخشی را داشته باشند طراحی شده است.

RCM  یا نگهداري و تعميرات متکی بر قابلیت اطمینان یک روش توسعه  فعالیت های نگهداري و تعميرات با تمرکز به طراحی  سیاست های نگهداري و تعميرات برای مدیریت کارآ و اثر بخش  با هدف  حصول اطمینان از کارکرد صحیح تجهیزات وجلوگیری  از کارافتادگیهای نا خواسته میباشد.

CMMS  یا سیستم مکانیزه مدیریت نگهداري و تعميرات شامل یک برنامه نرم افزاری  کامپیوتری است که به منظور کمک در  برنامه ریزی، و مدیریت یک ساختار نگهداري و تعميرات کارا و اثر بخش طراحی شده است.

آیا این روشها به اندازه کافی با یکدیگر هم آهنگی دارند که بتوانند به طور همزمان و در هم آمیخته یک سیستم نگهداري و تعميرات کارآ و اثر بخش را به وجود آورند؟این سیستمها در چه وجوهی لازم و ملزوم یکدیگر بوده و باعت تقویت یکدیگرشده، ودر نتیجه باعت افزایش اثر بخشی نگهداري و تعميرات میشوند؟تفاوت های اساسی بین آنها چیست ؟ در اجراء و مدیریت این سیستمها نقاط مشترک کدامها هستند؟

در این کارگاه، نخست به معرفی اصول و ویژگیهای خاص  هریک از این سیستمها می پردازیم. سپس در یک فضای بحث و تبادل نظر، با تمرکز  به شرایط خاص صنعت کشورمان پاسخهای مرتبط با هر یک از سؤالات بالا با تکیه برواقعیت های اجرایی مورد بحث قرار می گیرند.