سیستم‌های پشتیبانی از تصمیم‌گیری برای تصمیم‌های کلیدی در عرصۀ مدیریت دارایی‌ها


دکتر ریچارد دوایت

در این سخنرانی، چارچوبی عمومی و مدل‌هایی سودمند معرفی می‌شوند که بر تدوین برنامۀ نگهداشت و تعویض سرمایه‌ای متمرکز هستند. در این ارائه، ابعادی نظیر فرایندها و طراحی سازمانی مورد نیاز، مدل‌های ریاضیاتی مورد استفاده، مدیریت کیفیت داده‌ها، تحلیل هزینه‌های چرخۀ عمر و فرایندهای تصمیم‌گیری پوشش داده می‌شوند.

بر اساس این چارچوب کلی و مدل‌های مرتبط با آن، تعیین عمر دارایی و تحلیل الزامات نگهداشت در مدیریت دارایی‌های عمومی را به‌راحتی می‌توان انجام داد. این امر به تیم مدیریت دارایی‌ها کمک می‌کند تا مشخص کند که این کارکردهای کلیدی مدیریت دارایی‌ها را چگونه می‌توان در فرایندهای مدیریتی سازمان جای داد تا با بهره‌گیری از سیستم ارتباطی، معیارهای عملکردی و الزامات مدیریتی برای دستیابی به بهینه‌سازی کلی در سطح سازمان، به تصمیم‌هایی مناسب منتهی شود. همۀ این موارد، کلید موفقیت سازمان‌های مدرن سرمایه‌بر محسوب می‌شوند.