کارگاه اول: پیشرفت در دانش مدیریت دارایی های فیزیکی

(به همراه گزارش مجمع سالانه IFRIM)

پژوهش حاضر بررسی می کند که صنعت، چه درکی از نیازهای خود دارد. برخی از تجربیات کلیدی صنعت به عنوان مبنایی برای تعیین نفود کنونیِ نتایج پژوهش ها استفاده می شود. سازگاری بین نیازهای صنعت و فعالیت های پژوهشی کنونی نیز واکاوی خواهند شد. صنعت با بهره گیری از این پژوهش ها می تواند درک بهتری از ابزارهای در دسترس پیدا کند و با استفاده یا حسن استفاده از این ابزارها، برای بهبود کسب و کارها اقدام کند.

چنین به نظر می رسد که سازمانها هنوز به درستی نمی دانند که از این همه داده هایی که گردآوری کرده اند، چگونه استفاده کنند. پژوهشی محدود نشان می دهد که ازسویی، گردآوری و ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات مرتبط با دارایی ها انجام نمی شود و از سویی دیگر، حجم داده ها آنقدر زیاد است که ساماندهی و استفاده از آنها ناممکن می نماید. به نظر می رسد که تلاشهای دلیرانه برای پیاده سازی برخی از مدلهای تصمیم گیری کیفی که سالهاست برای پشتیبانی از تصمیم گیری بهتر در مناطقی همچون زمان نگهداری و زمان پایش توصیه می شوند، به دلیل فقدان داده های مناسب بی نتیجه می مانند.

نگهداری و تعمیرات اقتضایی، نگهداری و تعمیرات پیشگویانه یا نگهداری و تعمیرات پیش کنشی، از دهۀ ۱۹۷۰ به عنوان روشهایی برای نگهداری از داراییها معرفی شده اند. این رویکرد تا چه اندازه توانسته در صنعت نفوذ کند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید مطالعه ای جامع انجام شود.

کارگاه دوم: سیستمهای پشتیبانی از تصمیم گیری برای تصمیم های کلیدی در عرصۀ مدیریت دارایی ها

در این سخنرانی، چارچوبی عمومی و مدلهایی سودمند معرفی میشوند که بر تدوین برنامۀ نگهداشت و تعویض سرمایه ای متمرکز هستند. در این ارائه، ابعادی نظیر فرایندها و طراحی سازمانی مورد نیاز، مدلهای ریاضیاتی مورد استفاده، مدیریت کیفیت داده ها، تحلیل هزینه های چرخۀ عمر و فرایندهای تصمیم گیری پوشش داده می شوند.

بر اساس این چارچوب کلی و مدلهای مرتبط با آن، تعیین عمر دارایی و تحلیل الزامات نگهداشت در مدیریت دارایی های عمومی را به راحتی می توان انجام داد. این امر به تیم مدیریت دارایی ها کمک می کند تا مشخص کند که این کارکردهای کلیدی مدیریت دارایی ها را چگونه می توان در فرایندهای مدیریتی سازمان جای داد تا با بهره گیری از سیستم ارتباطی، معیارهای عملکردی و الزامات مدیریتی برای دستیابی به بهینه سازی کلی در سطح سازمان، به تصمیم هایی مناسب منتهی شود. همۀ این موارد، کلید موفقیت سازمانهای مدرن سرمایه بر محسوب می شوند.