فرایند بهبود نگهداری و تعمیرات؛ روش گام‌به‌گام  برای دستیابی به استاندارد نگهداری و تعمیرات کلاس جهانی


پروفسور جاسپر کوئتزی

اکثر واحدهای نگهداری و تعمیرات غیربهینه عمل می‌کنند و به‌واقع، معدودی از آن‌ها مطابق استاندارد کلاس جهانی فعالیت می‌کنند. این ضعف منجر می‌شود تا واحدهای تولید که از واحدهای نگهداری و تعمیرات خدمات دریافت می‌کنند، نتوانند ظرفیت سودآوری خود را عملیاتی کنند.

این کارگاه به فرایند بهینه‌سازی، یعنی فرایند بهبود نگهداری و تعمیرات (MIP) می‌پردازد؛ فرایندی که کمک می‌کند واحدهای غیربهینۀ نگهداری و تعمیرات به استانداردهای کلاس جهانی دست یابند. این فرایند، بر اساس نتیجۀ ممیزی نگهداری و تعمیراتی که قبل از پروژه انجام شده است، به‌طور همزمان چهار جنبه از چنین واحدی را بررسی می‌کند.

چهار جنبۀ مورد بررسی شامل تحلیل جامع واحد، چارچوب استراتژیک و کارکرد واحد، کارکرد و چارچوب تاکتیکی واحد و نیز تمرکز کسب‌وکار واحد می‌شود. روند MIP در طی یک دورۀ سه‌ساله به کلاس جهانی دست می‌یابد که آن را به سه مرحلۀ یک‌ساله تقسیم می‌کنیم. هر چهار جنبه را در هر یک از سه مرحله بررسی می‌کنیم، اما هر مرحله، در مقایسه با مرحلۀ قبل، در بررسی مشکلات دقیق‌تر می‌شود تا اینکه در نهایت به نتیجۀ کلاس جهانی مدنظر منجر می‌شود.

فرایند MIP طی چهار سال گذشته در سازمانی در آفریقای‌جنوبی اجرا شده است و در پایان سال

در این کارگاه ارائه می‌شود.