پروفسور رامرت دکر


Rommert Dekker 01

رامرت دکر استاد دانشگاه Erasmus Universities Rotterdam و رئیس انجمن شبکۀ تحقیق در عملیات هلند (از ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۰) است. وی عضو کمیتۀ برنامۀ تحقیق در دانشکدۀ TRAIL، هماهنگ‌کنندۀ پیشین TRAIL در اروپا (تا ۱۹۹۹) و همچنین یکی از مدیران شرکت ERIM در بخش فرآیندها و لجستیک بوده است. رامرت دکر ویراستار مجلات Operation Research، Maritime Economics and Logistics و MA Journal on Management Mathematic  است.

او برای تحقیقات خود بارها مورد تمجید قرار گرفته است، از جمله جایزۀ ERIM را دریافت کرده که به محققانی اهدا می‌شود که نقشی تأثیرگذار در مدیریت ایفا کرده‌اند و نشان Goodeeve را از OR Society برای بهترین مقالۀ کاربردی دریافت کرده است.

دکر کار خود را در Shell Research آغاز کرد و در طی هفت سالی که در این شرکت بود بیش از ۱۰۰ مقاله دربارۀ موضوعاتی از جمله تدارکات معکوس، تدارکات خدمات، کنترل موجودی، بهینه‌سازی نگهداری، تدارکات کانتینر و بهینه‌سازی حمل‌ونقل ارائه کرد. او همچنین از بنیانگذاران شبکۀ REVLOG است که در زمینۀ لجستیک معکوس فعالیت می‌کند.