همایش های قبلی


همایش مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات(مدیریت دارایی های فیزیکی) از سال 1384 تا کنون به صورت پیاپی در هتل المپیک تهران با حضور گسترده مدیران این حوزه برگزار شده است.