همایش اول

ipamc 2005 (1)
« 1 از 8 »

همایش دوم

ipamc 2006 (9)
« 1 از 9 »

همایش سوم

ipamc 2007 (1)
« 1 از 8 »

همایش چهارم

ipamc 2008 (2)
« 1 از 10 »

همایش پنچم

2009 (8)
« 1 از 8 »

همایش ششم

ipamc 2010 (2)
« 1 از 7 »

همایش نهم

ipamc 2013 (6)
« 1 از 11 »

همایش دهم

ipamc 2015 (21)
« 1 از 11 »

 همایش یازدهم

IMG 4393 (1)
« 1 از 9 »