آموزش در مدیریت دارایی‌ها


دکتر ملیندا هودکویچ

این مقاله یک مطالعه موردی را در زمینه آموزش مدیریت دارایی ها (AM) ارائه می کند. این مقاله این سوالات را مورد بحث قرار می دهد: (در محیط استرالیا) ما هم اکنون در زمینه آموزش مدیریت دارایی ها در چه مرحله ای قرار داریم؟ نیاز داریم در کجا باشیم و چرا وضعیت آموزشی مدیریت دارایی ها قابل انتقال نیست؟ تعدادی پیشنهاد هم ارائه شده است؛ این پیشنهادات برای سازمانها و طراحان موارد آموزشی دارای اهمیت زیادی است. نکاتی که در این مقاله به آنها اشاره شده است نتیجه تحقیقات متعددی در صنایع استرالیا در سال ۲۰۰۵ می باشد. شرکت کنندگان در تحقیق از طیف وسیعی از بخشهای عمومی/دولتی و خصوصی و دفاعی و شامل مدیران ارشد دارایی ها، مهندسان، مدیران نگهداری، برنامه ریزان و سرپرستان می باشند.