استراتژي نگهداري


توسط جيمز ريس پينکل

خلاصه:

استراتژي معمولاً چيزي پيچيده و سخت براي تسلط يافتن شناخته مي‌شود. اين کارگاه استراتژي را تشريح کرده و نشان مي‌دهد که چگونه همه ما از يک استراتژي پيروي مي‌کنيم، حتي اگر خود آگاه از اين امر نباشيم. درک و شناخت استراتژي و ايجاد آن کليدي براي انتخاب و پياده‌سازي موفقيت‌آميز آن است. جينز در اين کارکاه رويکردي براي ايجاد استراتژي و پياده‌سازي آن ارائه مي‌کند که به شما در شتاب بخشيدن به برنامه‌هايتان براي رسيدن به اهداف سازماني و بخشي کمک مي‌کند.