انواع خطا و تحليل نتايج


توسط دکتر مليندا هودکويچ

خلاصه:

اين کارگاه تعاملي اصول failure modes و تحليل نتايج را بررسي مي‌کند. شرکت‌کنندگان از طريق کار گروهي با فرآيند FMEA و تکنيکها و مزاياي ان آشنا مي‌شوند و بعضي چالشهاي اين فرآيند نيز معرفي مي‌شوند. مزاياي بالقوه يک حلقه بازخور از برنامه‌هاي نظارت بر وضعيت براي FMEA نيز مورد بحث قرار مي‌گيرند.