برنامه‌ريزي و زمان‌بندي نگهداري


توسط: پروفسور جان شارپ

خلاصه:

اين کارگاه درباره چگونگي تبديل استراتژي‌هاي نگهداري به برنامه‌ها و زمان‌بندي‌ها با استفاده از تکنيکهاي  مديريتي فرآيندمحور جهت اطمينان از رويکرد يکسان نسبت به اقدامات نگهداري است. همچنين کارگاه در مورد نقش استفاده از داده‌هاي بازخور و معيارهاي عملکردي براي آگاه‌سازي و بهبود چرخه برنامه‌ريزي و زمان‌بندي مطالبي را ارائه مي‌کند.