برنامه ریزی و زمانبندی نگهداری و تعمیرات


آدلفو کرسپو مارکز

این کارگاه آموزشی دو بخش دارد: بخش اول به مدل‌های برنامه‌ریزی برای نگهداری اختصاص دارد که به سطوح مختلف پیچیدگی در عملیات نگهداری می‌پردازیم؛ بخش دوم که در آن بر مشکل زمان‌بندی موقت و مدیریت هزینه‌های فعالیت‌های نگهداری متمرکز می‌شویم.

رئوس مطالب این کارگاه به شرح زیر است:

بخش اول

  • مقدمه‌ای بر مدل‌های برنامه‌ریزی نگهداری

  • طبقه‌بندی مدل‌ها

  • مدل‌سازی تعویض فراگیر

تعویض در فواصل ثابت

سیاست تعویض بر اساس عمر

  • مدل‌سازی تعمیرات اساسی پیشگیرانه قبل از تعویض فراگیر

با حداقل تعمیرات

با تعمیرات اساسی اصلاحی

  • مدل‌سازی تعویض بر اساس وضعیت فرایند و سیستم

بخش دوم

  • مقدمه‌ای بر زمان‌بندی نگهداری (بازۀ زمانی برای مشکل زمان‌بندی)؛

  • سازمان و مدیریت؛

  • محدودۀ کار نگهداری و زمان‌بندی موقت؛

  • ملاحظات هزینه.