بهبود قابلیت اطمینان تجهیزات با استفاده از CMMS/EAM


بن استیونس

هم اکنون بسیاری سازمانها از یک ابزار CMMS یا یک EAM به عنوان یکی از ابزار اصلی برای مدیریت عملیات PAM خود استفاده می کنند. با اینحال این سیستمها به ندرت به عنوان محرک برای یکی از مهمترین پیشرفتهای اساسی سازمان – که همان بالابردن قابلیت اطمینان تجهیزات حیاتی باشد- به کار می روند. این مقاله مراحل عملی که کاربران سیستمهای CMMS/EAM می توانند برای تمرکز روی این وجه مهم کار و افزایش قابلیت اطمینان انجام دهند را معرفی می کند.