تأمين از خارج براي نگهداري


توسط: بن استيونس

خلاصه:

سازمانها در هر کجا جهان در حال روي آوري هرچه بيشتر به سوي کارشناسان و متخصصان جهت بالا بردن کارآيي کارهاي خود هستند. و نگهداري هم از اين قاعده مستثني نيست. تأمين از خارج يکي از نتايج اين رويکرد است. در اين کارگاه حاضران با بحث راجع به موارد زير روي درک مزايا و هزينه‌هاي تأمين از خارج متمرکز مي‌شوند:

  • تأمين از خارج چيست و چرا سودمند است

  • نمايي از فرآيند تأمين از خارج

  • گزينه‌ها و تحليل ارائه خدمات

  • تعريف “معامله”

  • ارزيابي و انتخاب تأمين کننده

  • پياده‌سازي و انتقال از تأمين داخلي به خارجي

  • نظارت بر عملکرد و بهينه‌سازي قرارداد