تصميمات بازبيني شامل نگهداري بر مبناي شرايط


توسط: پروفسور اندرو جاردين

خلاصه

  • بهينه‌سازي فراواني و عمق بازبيني- مطالعه موردي ناوگان اتوبوسراني

  • بهينه‌سازي فاصله بازبيني‌ها براي لوازم حفاظتي- مطالعه موردي در صنعت نفت و گاز در مورد شيرهاي ايمني پرفشار

  • بهينه‌سازي تصميمات نگهداري برمبناي شرايط- مطالعات موردي شامل موتورهاي هواپيما (تحليل روغن)، غلطکها در ماشين‌هاي فرآوري مواد غذايي (نظارت بر لرزش)، غلطکهاي موتور وسايل نقليه (بازبيني چشمي) و غيره