تغییر نقش نگهداری


پروفسور جان شارپ

این مقاله به عواملی که در قرن بیست و یکم بر نگهداری تأثیرمی گذارند و چگونگی تغییر نقش نگهداری می پردازد. سپس راجع به اثرات این تغییر نقش بر سازمانها و چگونگی پاسخ دهی پرسنل نگهداری به این چالشها بحث می کند.